Printen

Noorderlicht Specialistisch

Het zorgpad Noorderlicht Specialistisch is langer durende  en specialistische behandeling.
 Hieronder valt de behandeling van meer ernstige  of vaker terugkerende klachten.
Altijd is deze behandeling langduriger dan 9 gesprekken. 
De stoornissen die binnen het zorgpad Noorderlicht Specialistisch behandeld of gediagnosticeerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld: ADHD, posttraumatische stress stoornis, stemmingsstoornissen, aan autisme verwante contactstoornis, verstandelijke beperkte ontwikkelingsstoornis of persoonlijkheidsstoornissen.
Het verschil met het zorgpad Noorderlicht Basis is dat het accent veel meer ligt op de
onderliggende hardnekkige patronen of stoornissen die de klachten in stand houden.

Multidisciplinair team

Onze specialistische zorg is altijd teamwerk. Er wordt samengewerkt in een team met psychiater, gezondheidszorg psycholoog, verpleegkundig specialist en sociaal psychiatrisch verpleegkundige.
Dit multidisciplinaire team komt bijeen om de diagnose, de behandeling en het effect van de behandeling gezamenlijk vast te stellen en te evalueren.

Afronding van de behandeling
Bij de specialistische GGZ duurt de behandeling zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.
Wij evalueren de voortgang van uw behandeling regelmatig. Hierbij vragen we uw mening over uw behandelaar en uw behandeling. Ook vragen we wat u vindt van de verandering van uw functioneren en de verandering van uw klachten. Dit doen we mondeling en via vragenlijsten. Is er geen verbetering, dan vragen we soms een andere behandelaar erbij om mee te denken. Het kan nodig of zinvol  zijn om van behandelaar te wisselen. Zo voorkomen we dat u lang bij ons in behandeling blijft zonder dat verbetering optreedt. Is er geen of weinig verbetering, en hebben we kritisch bekeken of er genoeg is gedaan? Dan kan het soms beter zijn te stoppen met de behandeling of u door te verwijzen naar een andere instelling.

Vinden u en uw behandelaar dat u genoeg vooruit bent gegaan? Dan ronden we de behandeling af. U maakt afspraken over eventuele zorg na de behandeling. En we bespreken wat u kunt doen als uw klachten terugkomen. Uw huisarts of andere arts krijgt van ons een verslag van de behandeling.

Terugvalpreventie
Cliënten die langdurig in behandeling zijn geweest bij GGZ-instellingen kunnen ook voor nazorg terecht bij Noorderlicht Basis. De verpleegkundig specialist kan ondersteunende behandeling bieden zo nodig gecombineerd met begeleiding bij medicatiegebruik (psychofarmaca).